Žiacka školská rada

Rada školy    Zamestnanecká rada    Rodičovské združenie     Žiacka školská rada    Fond školy

 

Žiacka školská rada (ďalej len“ ŽŠR) bola v Súkromnej SOŠ ustanovená v školskom roku 2014/2015 podľa §26 zákona NR SR č. 596/2003 v znení neskorších predpisov.

Žiacka školská rada má 19 členov, každá trieda má v nej jedného zástupcu.V čele ŽŠR je predseda a má dvoch podpredsedov. ŽŠR reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. ŽŠR sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy,predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

Kontakty:   tel.: 02/32118052

e-mail: sousba@sous-ruzinov.sk

P.č. trieda meno zástupcu žiackej ŠR funkcia
1 I.A Jozef  ČECH člen
2 I.E+A Stanislav  KOSTKA člen
3 I.I+S Ján  ŠURGAN člen
4 I.MPS+ML+MA Denis  BIHARI člen
5 II.A Matúš  HUBLER člen
6 II.I+S Andrej  KUCHARÍK podpredseda
7 II.E Denis HREBEŇ člen
8 II.MPS+MA Zoltán  MÉSAROŠ člen
9 II.MPS Roman  HVILA člen
10 III.A Santiago M. da SILVA člen
11 III.E+I Martin  GABAŠ člen
12 III.MPS+MA Kristián BENEŠ predseda
13 III.MPS+OSV Martin MARŠO člen
14 III.MPML Jakub  DANIŠ člen
15 IV.MPS+MA Tatiana SIMONOVÁ podpredsedyňa
16 IV.MPS+OSV Marko VAVROVIČ člen
17 IV.MPML Roman  ŠIRUCH člen
18 I.ST+STR+EN Oliver  MAŤO zapisovateľ
19 II.ST+STR+EN Martin  VAŠEK člen

 

Žiacka školská rada (ďalej len“ŽRŠ) bola v Súkromnej SOŠ ustanovená v školskom roku 2013/2014 podľa §26 zákona NR SR č. 596/2003 v znení neskorších predpisov.

Žiacka školská rada má 19 členov, každá trieda má v nej jedného zástupcu.V čele ŽRŠ je predseda a má dvoch podpredsedov. ŽRŠ reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. ŽŠR sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy,predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

Kontakty:   tel.: 02/32118052

e-mail: sousba@sous-ruzinov.sk