Výberové konanie na riaditeľa školy

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje UniTrade Institute s.r.o výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky

školy:

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, 826 01, Bratislava,

 

 1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

  1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: Časť VII. Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy a Časť VIII. Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy, (zaslať overenú kópiu diplomu),
  2. prvá atestácia v zmysle § 49 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. získanie tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom pedagogickej činnosti v zmysle § 27 ods. 5 toho istého zákona, (zaslať overenú kópiu osvedčenia alebo diplomu) alebo uznaná náhrada podľa predchádzajúcich predpisov,
  3. najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších (zaslať potvrdenie zamestnávateľa o počte rokov pedagogickej činnosti)

   

 2. Ďalšie požadované predpoklady, požiadavky a doklady:

  1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  2. osobný dotazník,
  3. profesijný štruktúrovaný životopis,
  4. motivačný list,
  5. písomné odporučenie dvoch inštitúcií alebo odborníkov z oblasti školstva,
  6. vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy – rozsah max. 5 strán,
  7. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (preukázať sa občianskym preukazom)
  8. bezúhonnosť (zaslať výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
  9. zdravotná spôsobilosť (lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a  odborných zamestnancoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  10. ovládanie štátneho jazyka (ak vzdelanie požadované týmto zákonom bolo získané v inom jazyku ako v štátnom jazyku, preukazuje sa ovládanie štátneho jazyka dokladom o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka – jazyková skúška),
  11. komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
  12. znalosť príslušnej školskej legislatívy,
  13. znalosť práce s PC (minimálne Word, Excel, internet),
  14. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
  15. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov.

   

 3. Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

  1. V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vypisuje výberové konanie Uni Trade Institute s. r. o., ako zriaďovateľ školy.
  2. Výberovou komisiou je rada školy.
  3. Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh v rozmedzí od 1.300.- € až 2.000.- €.
  4. Ďalšie benefity vyplývajú z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zo Zamestnaneckej zmluvy uzatvorenej medzi SSOŠ, Exnárova 20 v Bratislave a Zamestnaneckou radou pri SSOŠ Exnárova 20 v Bratislave.
  5. Predpokladaný nástup do funkcie: 1.9.2019.
  6. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
  7. Informácie o škole získate na stránke školy www.sous-ruzinov.sk alebo priamo v nej.
  8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

Požadované doklady zasielajte do 30. apríla 2019 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálkach s  označením „VÝBEROVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ, na adresu:

 

Súkromná stredná odborná škola
Ing. Pavol Hanuska
Kladnianska 12
821 05 Bratislava

 

Prípadné ďalšie informácie získate na e-mailovej adrese hanuskap@sous-ruzinov.sk alebo na tel. čísle: 0911 388 884

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne.

 

Ing. Pavol Hanuska

generálny riaditeľ

 

Výberové konanie na RŠ