Rada školy

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 

(1)     Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

 

(2)     Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.

Činnosť rady školy

 

(1)     Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy a školských zariadení.

 

(2)     Rada školy

 1. a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy
 2. b) navrhuje zriaďovateľovi školy na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
 3. c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
 4. d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) a c) a § 5 ods. 7

 

 

 

ZOZNAM ČLENOV RADY ŠKOLY 2016 / 2017

Počet členov:       11

Stretnutie:             4 x ročne

 

 1. Mgr. Ján Horecký        predseda Rady školy
 2. Vít Rakús                      podpredseda Rady školy
 3. Ing. Pavol Hanuska    člen rady
 4. Bc. Daniel Kučera        člen rady
 5. Juraj Adamčík             člen rady
 6. Brigita Štefaniková     člen rady
 7. Štefan Slovák               člen rady
 8. Denis Pišoja                   člen rady
 9. Monika Pišojová         člen rady
 10. Silvia Novoveská         člen rady
 11. Anna Káčerová            člen rady

 

Dňa 9. novembra 2016 o 15,30 hod. sa uskutočnili doplňujúce voľby do Rady školy.

 

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe Vyhlášky MŠ SR z 15.4.2004 č. 291/2004 Z.z. po zániku členstva Martine Maršovej, Beáte Benešovej, Monike Hackerovej a Kristiánovi Benešovi v Rade školy riaditeľ školy vyhlásil doplňujúce voľby do Rady školy. Doplňujúce voľby do Rady školy sa uskutočnili dňa 09.11.2016.

 

Priebeh volieb do Rady školy:

Predseda Aktívu rodičov predstavil kandidátov z radov rodičov a žiakov na člena Rady školy:

 

 1. Silvia Novoveská                    rodič
 2. Monika Pišojová                    rodič
 3. Anna Káčerová                       rodič
 4. Andrea Málachová                rodič
 5. Denis Pišoja                         žiak
 6. Dávid Málach                         žiak
 7. Dominik Bobkovič                  žiak

 

Voľby prebiehali v čase od 15,30-15,45 hod. v priestoroch učene č.14.

Z celkového počtu 320 oprávnených voličov sa zúčastnilo volieb 11 voličov.

 

Vzhľadom na to, že účasť rodičov bola menšia ako polovica z oprávneného počtu voličov, voľby sa v prvom kole nekonali a bolo vyhlásené druhé kolo.

 

Druhé kolo sa konalo od 15:45 do 16:00 a zúčastnilo sa ho 11 právoplatných voličov.

 

Prítomným rodičom bolo odovzdaných 11 hlasovacích lístkov, ktorí krúžkovaním označili troch alebo jedného kandidáta. Po voľbách volebná komisia skonštatovala, že všetky hlasovacie lístky sú platné.

 

Výsledky volieb

 

 1. Silvia Novoveská                    rodič                       počet hlasov 10
 2. Monika Pišojová                    rodič                       počet hlasov  9
 3. Anna Káčerová                       rodič                       počet hlasov 11
 4. Pani Málachová                     rodič                       počet hlasov  3
 5. Denis Pišoja                         žiak                         počet hlasov  7
 6. Dávid Málach                         žiak                         počet hasov   0
 7. Dominik Bobkovič                  žiak                         počet hasov   4

 

 

 

Zástupcom rodičov žiakov do Rady školy pri SSOŠ Exnárova 20, Bratislava sa na základe výsledkov volieb stali:

 

 1. Silvia Novoveská                    rodič                       počet hlasov  10
 2. Monika Pišojová                    rodič                       počet hlasov   9
 3. Anna Káčerová                       rodič                       počet hlasov  11
 4. Denis Pišoja                         žiak                         počet hlasov   7

 

 

 

Dňa 14. novembra 2016 o 15,00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Rady školy.

Program :

 1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2015/2016
 2. Organizačné zmeny a ich personálne dopady
 3. Školský výchovno-vzdelávací program pre školský rok 2016/2017 a jeho personálne zabezpečenie
 4. Koncepčné zámery rozvoja školy

 

Záver: Rada školy prejednala a odporučila vyhodnotenie správy riaditeľom školy Mgr. Gibejom zriaďovateľovi školy.

Zápisnica

Doplňujúce voľby – zápisnica