Prihlásenie na „Nadstavbové štúdium“

Dávame do pozornosti všetkým absolventom trojročných učebných odborov, ktorí štúdium ukončia získaním výučného listu, že v školskom roku 2019/2020 sa môžu na našej škole prihlásiť na štúdium v dvojročnom dennom nadstavbovom štúdiu v týchto odboroch podľa ukončeného vzdelania:

2414 L 01 – strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2675 L 02 – elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
3659 L – stavebníctvo
6403 L – podnikanie v remeslách a službách

Prihlášku a viac informácii nájdete na stránke www.sous-ruzinov.sk

Pre nových uchádzačov – Nadstavbové štúdium
Prihlášky je potrebné zasielať do 31.5.2019
na adresu: Súkromná SOŠ, Exnárova 20, 826 01 Bratislava

Viac informácii na tel. č.: 0903 409 825

Riaditeľské voľno – oznam

Z prevádzkových dôvodov, poskytujem žiakom školy na deň 18. novembra 2016 (piatok) riaditeľské voľno podľa ustanovenia § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Voľno sa týka všetkých žiakov SSOŠ. Vyučovanie bude pokračovať podľa rozvrhu hodín v pondelok 21. novembra 2016.

Mgr. Milan Gibej – riaditeľ SSOŠ