Voľné miesta na denné nadstavbové štúdium

Prihláška na nadstavbové štúdium

 

Voľné miesta na denné nadstavbové štúdium v šk. roku 2021/2022

Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium na strednej škole, že na našej škole sú voľné ešte miesta na:

Nadstavbový študijný odbor

6403 L podnikanie v remeslách a službách

 

Dĺžka štúdia: 2 roky
Forma štúdia:
denná, denné štúdium pre absolventov 3 -ročných a 4 -ročných učebných odborov

Charakteristika odborného zamerania:

Absolvent študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti, resp. je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie. Po ukončení štúdia získava absolvent študijného odboru podnikanie v remeslách a službách maturitné vysvedčenie a je pripravený na vstup do praxe, nakoľko dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti. Zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Ukončovanie štúdia

 • Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou
 • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je vysvedčenie o maturitnej skúške
 • Absolvent nadstavbového študijného odboru môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole

Nadstavbové štúdium je určené pre absolventov nasledujúcich 3-ročných a 4-ročných učebných odborov:

 • puškár,
 • klampiar – strojárska výroba,
 • klampiar – stavebná výroba,
 • lakovník,
 • hodinár,
 • autoopravár – mechanik,
 • autoopravár – elektrikár,
 • autopravár – karosár,
 • autopravár – lakovník,
 • elektromechanik – silnoprúdová technika,
 • elektromechanik – automatizačná technika,
 • elektromechanik – telekomunikačná technika,
 • elektromechanik – oznamovacia technika,
 • elektromechanik – úžitková technika,
 • elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá
 • operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov,
 • mäsiar, lahôdkár,
 • pekár,
 • cukrár,
 • cukrovinkár pečivár,
 • cukrár kuchár,
 • cukrár pekár,
 • tkáč,
 • pletiar,
 • krajčír – pánske odevy,
 • krajčír – dámske odevy,
 • remenár sedlár,
 • kožušník,
 • obuvník,
 • stolár,
 • čalúnnik,
 • polygraf – grafik,
 • polygraf – tlačiar,
 • polygraf – knihár,
 • murár,
 • tesár,
 • montér suchých stavieb,
 • kamenár,
 • kachliar,
 • maliar,
 • inštalatér,
 • sklenár,
 • podlahár,
 • strechár,
 • kominár,
 • agromechanizátor – opravár,
 • pracovník pre záhradnú tvorbu,zeleň a služby,
 • viazač – aranžér kvetín,
 • záhradník,
 • mechanizátor lesnej výroby,
 • rybár,
 • chovateľ – chov koní a jazdectvo,
 • chovateľ – chov oviec,
 • manikér – pedikér,
 • čašník – servírka,
 • kuchár,
 • aranžér,
 • fotograf,
 • kaderník,
 • predavač,
 • technicko – administratívny pracovník,
 • hostinský, hostinská,
 • umelecký kováč a zámočník,
 • zlatník a klenotník,
 • umelecký štukatér,
 • umelecký rezbár,
 • umelecký stolár,
 • umelecký čalúnnik a dekoratér,
 • umelecký smaltér,
 • umelecká vyšívačka,
 • umelecká čipkárka,
 • umelecký keramik,
 • umelecký parochniar a maskér,
 • umelecký krajčír.

 

OZNAM – aktuálne podmienky vstupu do budovy školy k prijímacím skúškam dňa 22.6.2021

Milí rodičia,

radi by sme Vás informovali o aktuálnych podmienkach vstupu do budovy školy k prijímacím skúškam ku dňu 22.6.2021 (utorok) o 08:00:

1. Príchod uchádzačov 7:30 – 8:00

2. V zmysle aktuálne platného usmernenia z 29.4.2021 sa uchádzač testom nepreukazuje.

3. Uchádzač pri vstupe do budovy odovzdá vyplnené a podpísané Žiak a zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov, viď odkaz.

4. Ako má žiak dokladovať, že sa nemôže zúčastniť prijímacích skúšok z dôvodu karantény? Najčastejšie kladené otázky k prijímacím skúškam (aktualizované 28. 4. 2021), viď odkaz.

Viac informácií nájdete na:

https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-riaditelov-strednych-skol-k-podmienkam-pre-konanie-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly-v-roku-2021/

 

Žiak a zákonný zástupca – Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťažiaka o karanténe žiaka

 

OZNAM – VOĽNÉ MIESTA do 1. ročníkov

Voľné miesta pre žiakov ZŠ do 1. ročníka dennej formy štúdia na šk. r. 2021/22:

Študijný odbor: maturitné vysvedčenie a výučný list

3776 K 01 Mechanik lietadiel – mechanika

6405 K 00 Pracovník marketingu

Učebný odbor: výučný list

2683 H 11 Elektromechanik – silnoprúdová technika

2487 H 01 Autoopravár – mechanik

3355 H 00 Stolár

3678 H 00 Inštalatér

Oznam pre rodičov, uchádzačov o štúdium a výchovných poradcov základných škôl – voľné miesta na učebné a študijné odbory na našej škole – tretie kolo:

Ak patrite medzi tých rodičov a uchádzačov o štúdium, ktorí ešte riešia odpoveď na otázku – kam nastúpite na štúdium od 1. 9.2021 v školskom roku 2021/2022, máme pre Vás dobrú správu:

Máme ešte voľné miesta na všetky učebné odbory: – výučný list

Vo všetkých učebných odboroch budete prijatý bez prijímacích skúšok – len je potrebné doložiť prihlášku na daný učebný odbor a potrebné dokumenty

Máme ešte voľné miesta na všetky študijné odbory: – maturita

 Čo je potrebné urobiť?

 1. Napísať prihlášku na štúdium na našej škole na konkrétny učebný, alebo študijný obor, ktorý ste si vybrali v spolupráci výchovný poradca – zákonný zástupca – uchádzač o štúdium
 2. Odoslať prihlášku na adresu našej školy – sekretariát školy (email: svecova@sous-ruzinov.sk). Odporúčame preposlať aj mailom, vrátane príloh.
 3. K prihláške v prílohe doložiť aj rozhodnutie o prijatí či neprijatí na štúdium zo školy, na ktorú ste sa hlásili v prvom a druhom termíne.

 Po zaevidovaní Vašej prihlášky na našej škole budete zaradení do prijímacieho konania na základe odôvodnenia z predložených rozhodnutí o prijatí-neprijatí z týchto škôl nasledovne:

a) Ak uchádzač o štúdium bol neprijatý na štúdium na predchádzajúcu školu dôvodu nedostatok miesta. alebo neotvorenia príslušného odboru, ale úspešne urobil prijímacie skúšky, bude prijatý na našu školu bez prijímacích skúšok.

 b) Ak uchádzač o štúdium bol neprijatý na štúdium na predchádzajúcu školu z dôvodu, že neurobil prijímacie skúšky, je podmienkou prijatia úspešné vykonanie prijímacích skúšok na našej škole. V tomto prípade budete pozvaní na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať 22.6.2021  o 8 00 na našej škole.

 

Na záver Vás chceme informovať o poplatkoch na našej škole:

 • Školné 0.- €
 • Zápisné do ročníka je vo výške 60.- € – vždy na celý školský rok
 • Príspevok na poistenie 3.- €
 • Fond rodičovského združenia 10.- € (schvaľuje Rada rodičovského združenia)

Viac informácií na :

Mobil: 0903 409 825 

Mail: horecky@sous-ruzinov.sk

riaditeľ školy – Mgr. Ján Horecký

Ponuka nadstavbového štúdia – maturita

Vážení priaznivci školy, rodičia a žiaci.

V  školskom roku 2021/2022 okrem tradičných učebných a študijných odborov, ktoré otvárame, Vám ponúkame aj 2-ročné nadstavbové štúdium v odbore:  Podnikanie v remeslách a službách.

Ekonomický odbor je určený všetkým absolventom učebných odborov, ktorí chcú uspieť na trhu práce, získať vzdelanie a základné vedomosti v oblasti podnikania. Vedomosti z predmetov marketing, manažment, cvičná firma, podnikanie a drobné podnikanie, psychológia práce a trhu, právna náuka, ekonomika, finančná gramotnosť a spoločenská komunikácia študenti využijú v praxi.

Cieľom  každého študenta je založiť si vlastný podnik, určovať si rozsah prác, byť sebestačný, získavať zákazky prostredníctvom vlastných marketingových aktivít, manažovať prácu, ktorá ho baví. Študenti získajú rozhľad v oblasti práva, naučia sa komunikovať so zákazníkom, finančnými inštitúciami. Zavŕšením  štúdia študentov je prezentácia vlastnej cvičnej firmy a podnikateľského plánu, získanie maturitného vysvedčenia.

Alebo si ešte môžete vybrať:

Nadstavbové štúdium – MATURITA

V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle: 0903 409 825

riaditeľ školy Mgr. Horecký

 

 

OZNAM – Podmienky a kritériá prijatia na štúdium do 1. ročníka nadstavbového štúdia

Organizácia prijímania na vzdelávanie v odboroch, ktorých štúdium končí maturitnou skúškou, bude prebiehať v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

TERMÍNY: 22. 6. 2021 (utorok)

PLÁN POČTU PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2021-22:

3659 L stavebníctvo 10

2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 10

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení 10

6403 L podnikanie v remeslách a službách 10

 1. Podmienky prijatia:
  1. Prijímanie prihlášok na štúdium do 31. mája 2021. Prihlášky je možné podávať osobne na sekretariáte riaditeľa SSOŠ, Exnárova 20, 826 01 Bratislava, alebo zaslať poštou. Prihláška musí byť kompletne vyplnená, podpísaná a potvrdená lekárom.
  2. V prípade, že uchádzač je evidovaný u obvodného lekára ako osoba so zmenenou pracovnou schopnosťou, nechá si túto skutočnosť potvrdiť obvodným lekárom do prihlášky. K prihláške je potom uchádzač povinný priložiť správu od posudkového lekára o zdravotnom stave. Len v prípade, že správa nie je v rozpore s požiadavkami na zdravotnú spôsobilosť uvedenú v Školskom vzdelávacom programe našej školy, bude uchádzač zaradený do prijímacieho konania.
  3. Získanie príslušného stredného odborného vzdelania (sekundárne vzdelanie). Doklad o získaní tohto vzdelania preukáže žiak na začiatku školského roka (výučný list).
  4. Splnenie kritérií na prijatie na našu školu
 1. Kritériá prijatia bez prijímacích skúšok

Splnením podmienok prijatia a bez konania prijímacích skúšok, bude na SSOŠ Exnárova 20 v Bratislave prijatých prvých 50% žiakov z plánovaného počtu prijímaných žiakov podľa poradia vytvoreného z prihlásených žiakov za študijné výsledky na SOŠ na konci 1. a 2. ročníka a za I. polrok 3. ročníka z predmetov (slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk a 3 najlepšie hodnotené odborné predmety). Títo žiaci budú v poradovníku na účely prijímacieho konania zaradení na prvé miesta v abecednom poradí.

 1. Kritériá prijatia konaním prijímacích skúšok a zohľadnením iných foriem preukázaných vedomostí
  1. Všetci prihlásení žiaci, ktorí nespĺňajú kritériá na prijatie bez prijímacích skúšok musia konať prijímacie skúšky. Prijímacia skúška bude pozostávať z overenia vedomostí formou testov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky v rozsahu učiva trojročných vzdelávacích programov na stredných odborných školách
  2. Na účely prijatia ostatných žiakov bude zostavený poradovník podľa počtu získaných bodov za :
   1. výsledky prijímacích skúšok
   2. študijné výsledky na SOŠ na konci 1. a 2. ročníka a za I. polrok 3. ročníka z predmetov (slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk a 3 najlepšie hodnotené odborné predmety
 1. Body na účely prijímacieho konania

Žiak získava body do poradovníka nasledovne:

 • prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúrymaximálne 100 bodov (žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa minimálne 10 bodov)
 • prijímacie skúšky z matematiky – maximálne 100 bodov (žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa minimálne 10 bodov)
 • študijné výsledky na SOŠ – počas štúdia na SOŠ zo všetkých predmetov za 3 klasifikačné obdobia je minimálny súčet známok 15 (čisté jednotky) = maximálny počet bodov 100. Každé zvýšenie súčtu známok o 1 znamená zníženie počtu bodov o 2.
 1. Poradovník na účely rozhodnutia o prijatí
  1. V poradovníku na účely rozhodovania o prijatí, budú na prvých miestach uvedení žiaci, ktorí splnili kritériá na prijatie bez konania prijímacích skúšok. Za nimi budú zaradení žiaci, ktorí konali prijímacie skúšky, podľa súčtu bodov, ktoré získali podľa bodu IV. týchto kritérií zostupne.
  2. Na základe takto zostaveného poradovníka bude na štúdium v danom študijnom odbore prijatý taký počet žiakov s najvyšším počtom bodov, aký stanovil zriaďovateľ v pláne výkonov na daný školský rok.
 1. Ďalšie kritériá rozhodujúce o poradí

V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých uchádzačov o štúdium, budú prednostne prijatí žiaci, ktorí:

  1. Podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia majú zmenenú pracovnú schopnosť
  2. Získali väčší počet bodov na prijímacej skúške
  3. Dosiahli lepšie výsledky v polroku 3. ročníka štúdia
 1. Neúčasť na prijímacích skúškach
  1. Ak sa žiak z vážnych, najmä zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, ospravedlní sa riaditeľovi školy najneskôr do 8,00 h v deň konania prijímacej skúšky. Zdravotné dôvody sa ospravedlňujú na základe lekárskeho potvrdenia nie staršieho ako 3 dni.
  2. Počet ospravedlnených žiakov riaditeľom zníži počet prijatých uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne sa výsledky ospravedlnených žiakov zaradia medzi výsledky zatiaľ neprijatých žiakov a rozhodnutia o prijatí doplní riaditeľ školy do plánovaného počtu.
 1. Rozhodnutie o prijatí
  1. Uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky a kritériá na prijatie, bude zaslané Rozhodnutie o prijatí.
  2. Na začiatku školského roka je žiak povinný sa preukázať Výučným listom a Rozhodnutím o prijatí.

Poznámka: Splnenie týchto podmienok a kritérií platí iba pre prijímanie uchádzačov s nástupom 1. septembra 2021 do 1. ročníka štúdia.

Kritériá boli schválené na pedagogickej rade dňa 13. 11. 2020

 

Mgr. Ján Horecký

riaditeľ školy

 

Kritériá na PS do NŠ 2021_22