OZNÁMENIE TERMÍNU PČOZ MS 2019

Oznamujeme žiakom, že praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 2019 sa v riadnom termíne školského roku 2018/2019 bude konať nasledovne:

 

Dátum

Študijný odbor

Miesto / Čas

29. apríl 2019

(pondelok)

stavebníctvo

SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava / o 8,00 hod.

29. apríl 2019

(pondelok)

strojárstvo

SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava / o 8,00 hod.

29. apríl 2019

(pondelok)

podnikanie v remeslách a službách

TESCO My, Kamenné námestie 1/A, Bratislava / o 8,00 hod.

29. apríl 2019

(pondelok)

pracovník marketingu

TESCO My, Kamenné námestie 1/A, Bratislava / o 9,00 hod.

29. – 30. apríl 2019

(pondelok – utorok)

mechanik počítačových sietí

SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava / o 8,00 hod.

29. – 30. apríl 2019

(pondelok – utorok)

mechanik lietadiel

Letisko M.R. Štefánika, Bratislava / o 8,00 hod.

Letisko Dubová / o 8,00 hod.

 

Žiaci sa dostavia na praktickú časť MS s občianskym preukazom.

 

Výberové konanie na riaditeľa školy

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje UniTrade Institute s.r.o výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky

školy:

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, 826 01, Bratislava,

 

 1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

  1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: Časť VII. Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy a Časť VIII. Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy, (zaslať overenú kópiu diplomu),
  2. prvá atestácia v zmysle § 49 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. získanie tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom pedagogickej činnosti v zmysle § 27 ods. 5 toho istého zákona, (zaslať overenú kópiu osvedčenia alebo diplomu) alebo uznaná náhrada podľa predchádzajúcich predpisov,
  3. najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších (zaslať potvrdenie zamestnávateľa o počte rokov pedagogickej činnosti)

   

 2. Ďalšie požadované predpoklady, požiadavky a doklady:

  1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  2. osobný dotazník,
  3. profesijný štruktúrovaný životopis,
  4. motivačný list,
  5. písomné odporučenie dvoch inštitúcií alebo odborníkov z oblasti školstva,
  6. vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy – rozsah max. 5 strán,
  7. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (preukázať sa občianskym preukazom)
  8. bezúhonnosť (zaslať výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
  9. zdravotná spôsobilosť (lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a  odborných zamestnancoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  10. ovládanie štátneho jazyka (ak vzdelanie požadované týmto zákonom bolo získané v inom jazyku ako v štátnom jazyku, preukazuje sa ovládanie štátneho jazyka dokladom o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka – jazyková skúška),
  11. komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
  12. znalosť príslušnej školskej legislatívy,
  13. znalosť práce s PC (minimálne Word, Excel, internet),
  14. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
  15. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov.

   

 3. Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

  1. V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vypisuje výberové konanie Uni Trade Institute s. r. o., ako zriaďovateľ školy.
  2. Výberovou komisiou je rada školy.
  3. Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh v rozmedzí od 1.300.- € až 2.000.- €.
  4. Ďalšie benefity vyplývajú z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zo Zamestnaneckej zmluvy uzatvorenej medzi SSOŠ, Exnárova 20 v Bratislave a Zamestnaneckou radou pri SSOŠ Exnárova 20 v Bratislave.
  5. Predpokladaný nástup do funkcie: 1.9.2019.
  6. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
  7. Informácie o škole získate na stránke školy www.sous-ruzinov.sk alebo priamo v nej.
  8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

Požadované doklady zasielajte do 30. apríla 2019 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálkach s  označením „VÝBEROVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ, na adresu:

 

Súkromná stredná odborná škola
Ing. Pavol Hanuska
Kladnianska 12
821 05 Bratislava

 

Prípadné ďalšie informácie získate na e-mailovej adrese hanuskap@sous-ruzinov.sk alebo na tel. čísle: 0911 388 884

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne.

 

Ing. Pavol Hanuska

generálny riaditeľ

 

Výberové konanie na RŠ

 

Deň učiteľov

Aj na našej škole si uvedomujeme, že 28. marec je spätý s menom učiteľa národov – Jana Amosa Komenského, ktorý sa svojou pedagogickou činnosťou a názormi zaradil medzi významné osobnosti v dejinách myslenia. Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia. Prebojúval ideu názorného vyučovania, žiadal psychologickejší prístup k vyučovaniu i samotnému žiakovi. Okrem potreby všeobecnej školskej dochádzky, vyučovania v materinskom jazyku, vyslovil aj požiadavku prirodzenej výchovy, pedagogického realizmu, ako aj ďalšie pozoruhodné myšlienky o škole a učiteľovi.

Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. V jeho ideách, humanizácii a demokratizácii školy pokračujú učitelia i dnes. I napriek tomu, že prežívajú dobu, ktorá školstvu príliš nepraje, záleží im na tom, aby pripravili do života schopných a vzdelaných ľudí. Prácu učiteľa si však mladí vedia oceniť až keď dospejú. Vtedy skutočne ohodnotia vzťah, ktorý k nim učitelia mali.

Uvedomia si, že svojim učiteľom pripravili veľa ťažkých chvíľ, že ich práca nekončí len zvonením, ale že aj ich doma čaká niekto, o koho sa treba postarať. Pri takýchto návratoch do školských čias si uvedomujeme poslanie učiteľa, jeho zodpovednú prácu, za ktorú všetkým učiteľom patrí naše veľké ĎAKUJEME!

 

 

ADIABATICKÉ CHLADENIE – prednáška

Dňa 2. apríla 2019 do našej školy zavítala zástupkyňa firmy CLIMAT s.r.o., ktorá má výhradné zastúpenie pre Slovensko a Českú republiku. Ing. Katarína Jašeková z tejto spoločnosti mala prednášku na tému Adiabatické chladenie. Žiaci sa oboznámili s produktami austrálskej firmy na veľkokapacitné chladenie, ktoré sa montuje na veľké výrobné haly, nakoľko má kapacitu chladenia od 20 tisíc m3 za hodinu. Adiabatické chladenie využíva na chladenie vodu, je to účinné ekologické chladenie s úsporou elektrickej energie a poskytuje stály prívod čerstvého upraveného vzduchu. Prednáška sa žiakom páčila, o čom svedčali mnohé otázky študentov na konci prednášky.

 

Odborná exkurzia v čističke odpadových vôd

26. marca 2019 sa triedy I. ST, II.ST a III.I zúčastnili odbornej exkurzie v Čističke odpadových vôd vo Vrakuni. Čistička pracuje na území Bratislavy a čistí vodu aj z okolitých obcí ako Most pri Bratislave, alebo Svätý Jur. Študenti sa oboznámili s celým procesom čistenia mechanického i biologického až po vyústenie do ramena Malého Dunaja. Dozvedeli sme sa nové informácie, akými zmenami prešla čistička od jej vzniku v 70. rokoch minulého storočia až po dnes, keď je najväčšia na Slovensku.

 

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2019

V prvom marcovom týždni sa 25 žiakov a 3 pedagógovia našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku.

Odchádzalo sa v nedeľu, vlakom z hlavnej stanice. Panika, nakladanie lyží, hľadanie svojho miesta vo vlaku… ale nakoniec sme sa všetci šťastne nalodili. Ubytovaní sme boli v Liptovskej Osade a autobusom sme dochádzali za snehom na Donovaly. Každé ráno, veselí a nedočkaví.

Lyžiarsky výcvik sa konal hneď od raňajok do druhej. Lyžovať sa naučili všetci. Aj tí, čo si prvý deň ani nevedeli zapnúť lyže a skontrolovať viazanie, na tretí deň mali zlyžované celé Záhradište. Tí, ktorí už predtým lyžovali, sa zdokonaľovali. Celý lyžiarsky kurz prebehol bez jediného úrazu. Počasie nám prialo, väčšinou bolo pekne slnečno. Posledný deň bolo až príliš teplo, sneh bol mokrý, terén náročný, ale športovci všetko zvládli!

Po obede a krátkom odpočinku sa konali športové zápasy v telocvični, tí v lepšej kondícii aj posilňovali v posilňovni. Unaveným svalom sme po večeroch dopriavali i relax v aquaparku. Plávanie, sauna, bazén s bublinkami a tryskami, biliard, bowling, stolný futbal.

Počas kurzu sa uskutočnil turnaj v bowlingu, lyžiarske preteky v dvoch kategóriách.

No a samozrejme sa každý deň bodovali izby a najporiadnejší dostali v záverečný večer tortu. Ceny dostali aj víťazi v slalome, v bowlingu, najlepší inštruktor, najstatočnejší začiatočníci, začiatočníci s najväčšími pokrokmi, najštýlovejší lyžiar.

Užili sme si pekný týždeň v krásnom prostredí plný športu, otužovania a zábavy.

Ing. Ján Kollár – vedúci LVVK

 

 

„DUAL DAY 2“ Malacky 2019

Budene tam aj naša Exnárka a to dňa 26.3.2019, od 08:00 do 14:00.

Si siedmak, ôsmak či deviatak? Ešte váhaš pri výbere svojho povolania?

Ak chceš

 • vedieť čo je a ako prebieha duálne vzdelávanie,
 • zistiť ako funguje spolupráca firiem a stredných odborných škôl vo forme praxe,
 • získať informácie o aké študijné odbory je v regióne záujem
  alebo prostredníctvom prezentácií firiem a škôl nazrieť „za ich brány“,
 • „virtuálne“ sa pozrieť, kde bude prebiehať teoretická či praktická príprava v rámci štúdia,

tak príď na „DUAL DAY 2“ MALACKY 2019 a zapoj sa medzi 200 vybraných žiakov základných

škôl v okrese Malacky, ktorí sú prostredníctvom základných škôl na akciu prihlásení.