Ako sa prihlásiť na našu školu

Vážení rodičia, milí žiaci!

V týchto dňoch vrcholí obdobie, kedy sa musíte s Vašim dieťaťom, žiakom či žiačkou 9. ročníka ZŠ rozhodnúť, kde bude pokračovať v štúdiu po skončení základnej školy. Často sa nás pýtate, ako postupovať v celom tom procese prijímacieho konania. Prinášame Vám niekoľko rád, ako si vybrať primeraný odbor na našej škole a ako pri tom postupovať.

Tento oznam reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021.Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

Z uvedených študijných a učebných odborov si vyberte jeden alebo dva odbory, ktoré otvárame pre žiakov základných škôl v tomto školskom roku 2021/2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4-ročné odbory ukončené maturitnou skúškou          PRIJÍMACIE SKÚŠKY                        

Mechanik počítačových sietí                                            – kód 2682 K

Mechanik lietadiel                                                              – kód 3776 K 01

Pracovník marketingu                                                       – kód 6405 K

 

                                                                                     3-ročné odbory ukončené výučným listom         BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Autoopravár                                                                       – kód 2487 H 01

Elektromechanik – silnoprúdová technika                     – kód 2683 H 11 

Inštalatér                                                                            – kód 3678 H

Stolár                                                                                  – kód 3355 H

 

Zvážte schopnosti svojich detí, uvedomte si, ako sa uplatnia v jednotlivých odboroch v praxi a ak Vaše dieťa chce štúdium ukončiť maturitnou skúškou, ktorý model štúdia by mu lepšie vyhovoval (3-ročný odbor + 2 roky nadstavbové štúdium, alebo 4-ročný odbor). Všetky nami ponúkané odbory sú na trhu práce veľmi žiadané. Dôkazom toho sú aj mnohé žiadosti o rekvalifikácie, ktoré naša škola ponúka pre tých, ktorí vyštudovali iné odbory a nevedia sa na trhu práce uplatniť. Obsah štúdia v jednotlivých odboroch nájdete na našej stránke www.sous-ruzinov.sk v záložke „Úvod“=>“Dokumenty“=>“Školský vzdelávací program

Triedny učiteľ alebo výchovný poradca na základnej škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje, Vám vydá prihlášku na strednú školu. Máte nárok na dve. Vyplňte ich a podpísané prostredníctvom triedneho učiteľa alebo výchovného poradcu odovzdajte riaditeľovi základnej školy. Termín podania prihlášky je do 8. apríla 2021. Ak ste to do tohto termínu nestihli, nič ste nepremeškali. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 16. apríla 2021 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu našej strednej školy, ak ste to nestihli do 8.04.2021.

Po ich podpise bol riaditeľ ZŠ povinný odoslať Vaše prihlášky na príslušné stredné školy do 16. apríla 2021. (Bližšie informácie v zákone č.245/2008 v § 63)

Po spracovaní prihlášok na našej škole zašleme žiakom (zákonným zástupcom), ktorí sa hlásia na 3 – ročné odbory alebo 4 – ročné odbory rozhodnutie o prijatí (alebo neprijatí) na našu školu podľa kritérií, ktoré sú zverejnené na našej stránke v záložke „Pre nových uchádzačov“=>“Kritéria prijatia na štúdium“ – najneskôr do 20.5.2021.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na stránke školy – najneskôr do 20.5.2021.

Najneskôr do 20.mája 2021 Vám doručíme rozhodnutie o prijatí, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (ak ho na prihláške uvediete) alebo poštou.

Do 25. mája 2020 uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do školy na adresu SSOŠ, Exnárova 20, 826 01 Bratislava potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Tlačivo nájdete na konci textu. V prípade, ak nemáte možnosť stiahnuť si tlačivo, ohláste sa na tel. čísle 0905510 869 a dohodnite si termín, kedy môžete prísť do školy a podpísať potvrdenie o nastúpení do školy.

Žiaci, ktorí na štúdium neboli prijatí, sa môžu priebežne informovať o stave zapísaných žiakov. Ak niektorí zo žiakov, ktorí dostali rozhodnutie o prijatí sa nezúčastnia zápisu v stanovenom termíne, uvoľnia svoje miesto a tieto uvoľnené miesta môže škola ponúknuť neprijatým žiakom, ktorí neboli prijatí z dôvodu nedostatku miesta.

Po odovzdaní potvrdenia o nastúpení do školy, s vysvedčením z 9. ročníka ZŠ, na ktorom nesmie byť ani jedna nedostatočná, stačí už len prísť spolu s dieťaťom na zahájenie školského roka 2021/2022 dňa 2. septembra 2021 o 9.00 h, na ktoré Vás už teraz srdečne pozývame. (podrobnejšie informácie dostanete v pozvánke na zahájenie školského roka)

Na záver Vás chceme informovať o poplatkoch na našej škole:

  • Zápisné do ročníka je vo výške 60.- € – vždy na celý školský rok
  • Príspevok na poistenie 3.- €
  • Školné 0.- €
  • Fond rodičovského združenia 10.- € (schvaľuje Rada rodičovského združenia)

Finančné prostriedky preberá triedny učiteľ.

V Bratislave, 8.2.2021

Mgr. Ján Horecký
riaditeľ školy

 

 Kritériá 2021-22

 Dotazník na zápis 2021

 Potvrdenie o nastúpení na štúdium