Ako sa prihlásiť na našu školu

Vážení rodičia, milí žiaci!

V týchto dňoch vrcholí obdobie, kedy sa musíte s Vašim dieťaťom, žiakom či žiačkou 9. ročníka ZŠ rozhodnúť, kde bude pokračovať v štúdiu po skončení základnej školy. Často sa nás pýtate, ako postupovať v celom tom procese prijímacieho konania. Prinášame Vám niekoľko rád, ako si vybrať primeraný odbor na našej škole a ako pri tom postupovať.

 1. Z priloženého letáku si vyberte jeden alebo dva odbory, ktoré otvárame pre žiakov základných škôl v školskom roku 2019/2020 (3-ročné odbory autoopravár, elektromechanik, inštalatér, stolár alebo 4-ročné odbory mechanik počítačových sieti, mechanik lietadiel, pracovník marketingu) . Zvážte schopnosti svojich detí, uvedomte si, ako sa uplatnia v jednotlivých odboroch v praxi a ak Vaše dieťa chce štúdium ukončiť maturitnou skúškou, ktorý model štúdia by mu lepšie vyhovoval (3-ročný odbor + 2 roky nadstavbové štúdium, alebo 4-ročný odbor). Všetky nami ponúkané odbory sú na trhu práce veľmi žiadané. Dôkazom toho sú aj mnohé žiadosti o rekvalifikácie, ktoré naša škola ponúka pre tých, ktorí vyštudovali iné odbory a nevedia sa na trhu práce uplatniť. Obsah štúdia v jednotlivých odboroch nájdete na našej stránke sous-ruzinov.sk v záložke „Úvod“=>“Dokumenty“=>“Školský vzdelávací program“
 2. Triedny učiteľ alebo výchovný poradca na základnej škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje, Vám vydá prihlášku na strednú školu. Máte nárok na dve. Vyplňte ich a podpísané prostredníctvom triedneho učiteľa alebo výchovného poradcu odovzdajte riaditeľovi základnej školy. Termín podania prihlášky je do 10. apríla 2019.
 3. Po ich podpise je riaditeľ ZŠ povinný odoslať Vaše prihlášky na príslušné stredné školy do 20. apríla 2019. (Bližšie informácie v zákone č.245/2008 v § 63)
 4. Po spracovaní prihlášok na našej škole zašleme žiakom (zákonným zástupcom), ktorí sa hlásia na 3-ročné odbory rozhodnutie o prijatí (alebo neprijatí) na našu školu podľa kritérií, ktoré sú zverejnené na našej stránke v záložke „Pre nových uchádzačov“=>“Kritéria prijatia na štúdium“
 5. Žiaci, ktorí sa hlásia do 4-ročných odborov dostanú pozvánku na prijímacie skúšky.
 6. Prijímacie skúšky budú na všetkých školách 13.5.2019 (pondelok – I.termín) a 16.5.2019 (štvrtok – II. termín). Do piatich dní dostanú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na školu aj títo žiaci. Kritéria prijímacieho konania sú na našej stránke www.sous-ruzinov.sk v záložke „Pre nových uchádzačov“=>“Kritéria prijatia na štúdium“
 7. Prijatí žiaci do učebného aj študijného odboru spolu s rozhodnutím dostanú aj pozvánku a na termín zápisu. Prijatie na školu musíte prísť ako zákonný zástupca spolu so svojim dieťaťom potvrdiť spolu so zápisným lístkom, ktorý dostanete na svojej základnej škole od triedneho učiteľa alebo výchovného poradcu. Účasť Vášho dieťaťa na zápise je nevyhnutná aj z toho dôvodu, že budeme potrebovať jeho biometrické údaje, podľa ktorých dostane bezplatne montérky a pracovnú obuv. Na zápise Vám radi zodpovieme aj mnohé ďalšie otázky, ktoré Vás iste budú zaujímať.
 8. Žiaci, ktorí na štúdium neboli prijatí, sa môžu priebežne informovať o stave zapísaných žiakov. Ak niektorí zo žiakov, ktorí dostali rozhodnutie o prijatí sa nezúčastnia zápisu v stanovenom termíne, uvoľnia svoje miesto a tieto uvoľnené miesta môže škola ponúknuť neprijatým žiakom, ktorí neboli prijatí z dôvodu nedostatku miesta.
 9. Po vykonaní zápisu, s rozhodnutím o prijatí a vysvedčením z 9. ročníka ZŠ (podrobnejšie informácie uvedieme v pozvánke), na ktorom nesmie byť ani jedna nedostatočná, stačí už len prísť spolu s dieťaťom na zahájenie školského roka 2019/2020 dňa septembra 2019 o 9.00 h, na ktoré Vás už teraz srdečne pozývame.

 

 

A EŠTE PREHĽAD O ŠTÚDIU

názov odboru prijímacie skúšky štúdium ukončenie vzdelania možnosť pokračovať v štúdiu –

nadstavba

ukončenie vzdelania
autoopravár – mechanik do tohto odboru sa nekonajú I.roč. II.roč. III.roč. výučný list I.roč. II.roč. maturitné vysvedčenie
elektromechanik – silnoprúdová technika do tohto odboru sa nekonajú I.roč. II.roč. III.roč. výučný list I.roč. II.roč. maturitné vysvedčenie
stolár do tohto odboru sa nekonajú I.roč. II.roč. III.roč. výučný list I.roč. II.roč. maturitné vysvedčenie
inštalatér do tohto odboru sa nekonajú I.roč. II.roč. III.roč. výučný list I.roč. II.roč. maturitné vysvedčenie
mechanik lietadiel – mechanika povinné I.roč II.roč III.roč IV.roč. maturitné vysvedčenie+ výučný list
pracovník marketingu povinné I.roč. II.roč. III.roč. IV.roč. maturitné vysvedčenie+ výučný list
mechanik počítačových sieti povinné I.roč. II.roč. III.roč. IV.roč. maturitné vysvedčenie+ výučný list

 

Rodičia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami , ktorí boli na základnej škole individuálne začlenení (integrovaní) a budú mať záujem o integráciu aj na našej škole, môžu konzultovať túto problematiku so sociálnym pedagógom na tel. čísle 0905 510 869 alebo počas zápisu. Podrobnejšie informácie nájdu TU.

Na záver Vás chceme informovať o poplatkoch na našej škole:

 • Zápisné do ročníka je vo výške 60.- € – vždy na celý školský rok
 • Príspevok na poistenie 3.- €
 • Školné 0.- €
 • Fond rodičovského združenia 10.- € (schvaľuje Rada rodičovského združenia)

Finančné prostriedky preberá triedny učiteľ.

 

 

Bratislava 31.1.2019

 

Ako sa prihlásiť na našu strednú školu – 2019-2020