SILNÁ RUKA

Dňa 15.11.2019 sa zišli siláci z bratislavských škôl na oblastnej súťaži v pretláčaní rukou.  Naša škola mala dvoch zástupcov – žiaka Michala Kovačovského  I.MPS+MA a žiaka Dominika Hrušovského II.MPS+MA, ktorí bojovali statočne, ale nestačilo to na postup do finále. Sláva víťazom, česť porazeným. Mgr. Hlinková

Už 25. ročník silnej ruky stredoškolákov, sa uskutoční na jeseň tohoto roku  Sme radi, že táto jedinečná súťaž má už svoju stabilnú tradíciu a svoje sily si tak opäť budú moct zmerať stredoškoláci z celého Slovenska.

Čo sa týka harmonogramu Sinej ruky, v týchto dňoch  budú distribuované materiály na všetky stredné školy na Slovensku. V materiáloch budú informácie o Silnej ruke, propozície súťaže a návod, ako zorganizovať školské kolá. Víťazi školských kôl postúpia na na  regionálne kolá. V tomto roku by sa regionálne kolá mali uskutočniť v rovnakých mestách ako vlani – Bratislava, Trnava,Prešov, Prievidza, Námestovo. Bližšie informácie o miestach regionálnych kôl ako aj ich časový harmonogram bude uverejnený v propozíciách.

Školské kolá sú naplánované na október, regionálne na prvú polovicu novembra a celoslovenské finále sa uskutoční koncom novembra v Košiciach.

Aké bolo naše DOD ?

Deň otvorených dverí na našej škole sa uskutočnil dňa 12. novembra 2019 na Exnárke zo všetkým ako má byť. Zúčastnili sa desiatky žiakov 9. ročníkov ZŠ a ich rodičia. Po úvodnej registrácii a prezentácii o našej škole absolvovali kompletnú prehliadku priestorov školy a dielní, prezentáciu niekoľkých našich firiem – partnerov a samozrejme výborné občerstvenie. Následne po absolvovaní krásneho dňa DOD bolo sľúbené žrebovanie o hodnotné ceny. V priebehu týždňa výhercom osobne odovzdáme ceny priamo na ZŠ.

Nezabudnite, že pri rozhodovaní sa, na akú školu pošleš prihlášku je tu aj naša škola EXNÁRKA – sme tu pre Vás „školné sa u nás neplatí“. Prax našich žiakov priamo vo firmách s finančnou odmenou. Viac sa dozvieš na našom webe a FB.

Výhercovia na DOD:

1.miesto: Alexander Tóth

2.miesto: Michael Wegerbauer

3.miesto: Matia Matlaha

„Kto je ďalší“ – návšteva filmového predstavenia

Dňa 15.novembra 2019 sa naši žiaci spoločne s  pedagogickými a odborným zamestnancom mali možnosť zúčastniť na premietaní nového slovenského filmu „Kto je ďalší?“ (autori Miro Drobný, Nataša Slavíková © eSlovensko 2019. Projekt je spolufinancovaný EÚ programom Connecting Europe Facility. Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Linka detskej istoty. Za obsah projektu zodpovedá výlučne eSlovensko a tento obsah nemusí vyjadrovať názor našich partnerov a Európskeho spoločenstva).

Ako uvádzajú autori filmu,
hlavným cieľom
filmu bolo aktivizovať tínedžerov, rodičov, vychovávateľov,
učiteľov, slovenské školy na realizovanie zmien, ktoré by
smerovali k zodpovednejšiemu a angažovanému správaniu sa mlčiacej
väčšiny v online svete. Film za deväťdesiat minút zvyšuje
základné povedomie k trom témam – kyberšikanovanie,
selfie-killfie a online sexuálne zneužívanie“.

Všetci
si uvedomujeme,
aká
dôležité je
ochrana detí v digitálnom priestore

a že ohrozené môže
byť každé dieťa,
ktoré
sa v digitálnom
priestore vyskytuje
.

Všetci
si uvedomujeme
, že
ochranu detí
v tomto digitálnom priestore sťažuje
skutočnosť, že
internet je voľne dostupný, anonymný, mobilný a globálny.

Všetci
si uvedomujeme,
že
je potrebné
v rámci našich možností informovať,
poukázať, upozorniť, zasiahnuť

predovšetkým proti
pochybnému, nezákonnému, nevhodnému často až nebezpečnému
obsahu šíriacemu sa voľne na internete,

s cieľom zvyšovať
bezpečnosť na sociálnych sieťach.

Jedným
z dôležitých nástrojov
je aj zefektívňovanie
schém zatriedenia takéhoto obsahu,

ktorý je na internete ich užívateľom ponúkaný. 

S
nárastom počtu online platforiem narastajú nové príležitosti,
ale aj stále sofistikovanejšie
riziká pre deti, o ktorých treba pravdivo hovoriť.

Všetci
máme záujem zodpovedne, bezpečne a múdro žiť s internetom.

Aj
preto, v rámci
prevencie a  ešte pred návštevou filmu

sme aktivovali
pre všetkých žiakov
našej školy na
vybraných hodinách oboznámenie
a diskusiu

o nasledujúcom
dokumente
:

Smernica
č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v
školách a školských zariadeniach

Táto smernica nadobúda účinnosť 1.
septembra 2018.

Vydalo:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.

17. novembra sme si pripomenuli 30 rokov od nežnej revolúcie, v ktorej sa aj študenti dožadovali ľudských práv, pravdy a slobody.

Aj
vďaka tomu sa dnes všetci môžeme slobodnejšie vyjadrovať aj
k tomuto filmu.

Nič
to však nezmení na takýchto skutočných príbehoch, ktoré sa
diali, dejú a budú diať ďalej, ak sa budeme viac ticho
prizerať ako hľadať
riešenia a konať.

Silné
príbehy troch epizód filmu, čerpajúcich zo skutočných príbehov,
umlčali hľadisko pekného kina tak, ako to v škole ani my pri
najväčšej snahe často nedokážeme a to ani pri menšom
počte žiakov.

Tí,
ktorí sme film videli vieme, že mnoho otázok ostalo otvorených,
naznačených.

Otázniky,
ktorý kľudne môžeme nazvať aj výkričníkmi.

A nielen
pre našich žiakov, ale i pre nás samých, pre rodičov a 
spoločnosť, v ktorej žijeme.

Mgr.
Eva Trnkusová, sociálny pedagóg, výchovný poradca
22.11.2019

Stravovanie žiakov

PODMIENKY STRAVOVANIA ŽIAKOV

 

Stravovanie žiakov v školskom roku 2019/2020 je zabezpečené takto:

Miesto: Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4 (cca. 6 min pešo)

Cena lístka: 2,16 x 19 (priemerný počet dní v mesiaci) = 41,04 eur/mesiac

Platí sa na účet: SK21 0200 0000 0012 0181 3758

 • k 15. dňu mesiaca na nasledujúci mesiac celá suma 41,04 eur
 • variabilný symbol: 2019/2020
 • v poznámke platby uviesť: meno žiaka (dôležitý údaj na identifikáciu platby)
 • preplatok za odhlásené obedy sa vráti na účet na konci školského roka

Odhlášky sú možné denne do 07:45 hod. Odhlásiť sa môžete telefonicky (02/ 43 4212 17) aj e-mailom (jedalen@vdp.sk). Môžete tiež odhlášku napísať na lístok a vhodiť do schránky pri dverách do kancelárie vedúcej jedálne. Odhláška po termíne 7.45 hod. už nie je akceptovaná na daný deň (ani keď je poslaná e-mailom).

Ďalšie informácie:

 1. Jedálny lístok a informácie o stravovaní nájdete aj na stránke: jedalen.vdp.sk
 2. Pri prvom vstupe do jedálne dostanete číp (zadarmo) – pri strate za poplatok.
 3. Čas obeda: 11.10 h – 11.30 h (prestávka 11.05 h – 11.35 h).
 4. Presun na obed bude pod dozorom pedagogického zamestnanca.
 5. Prihlásenie sa na obedy: do 12.11.2019 (nahlásia triedni učitelia p. Dohányosovej)
 6. Realizácia platby na december: do 15.11.2019
 7. Začiatok stravovania: 2.12.2019
 8. Prihlásiť sa na obedy môžu žiaci aj neskôr. Zoznam sa bude aktualizovať na konci mesiaca, platbu bude potrebné realizovať do 15. dňa nasledujúceho mesiaca a obed bude vydaný 1.deň v ďalšom mesiaci.( Napr. aktualizácia k 31.12.2019 – platba do 15.1.2020 – vydaný obed od 1.2.2020)
 9. V prípade, že žiak prihlásený na obedy sa ďalej nechce stravovať v školskej jedálni, jeho zákonný zástupca e-mailom na (jedalen@vdp.sk) požiada vedúcu jedálne o vyúčtovanie prípadného preplatku a uvedie číslo účtu na zaslanie preplatku.

Bratislava 5.11.2019

Mgr. Milan Gibej

riaditeľ školy